søndag 24. november 2013

BLOGG SOM EN LÆRINGSRESSURS I KUNST OG HÅNDVERKSFAGET.

Et hovedområde i kompetanseplanen (K-06) er visuell kommunikasjon. Hovedmålene utfyller hverandre på hvert hovedtrinn også kommer kompetansemålene innen hvert hovedtrinn ut i fra dette.

Visuell kommunikasjon

I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdetEksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier.
(http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal/?arst=372029323&kmsn=189205472)

"Forskeren mener at åpenhet og deling i internettmedier
er viktig for den fremtidige utviklingen av skolen.
Blogger kan være gode hjelpemidler når det gjelder
muligheter for diskusjon innad i grupper, og mot
offentligheten.Gjennom å bruke blogg som et åpent
forum for å diskutere skolemateriale,
kan elevene oppnå store læringsgevinster.